สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • แนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การแยกก๊าซไฮโดรเจนจากก๊าซผสมและทำให้บริสุทธิ์ด้วยแพลเลเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหว..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการบริการของโรงแรมปรินซ์พา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนส..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของแหล่งท่องเที่ย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • สภาพปัญหาและความพึงพอใจของผู้สอนและนักเรียนต่อการจัดการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ในอำ..
 • อ่านเพิ่มเติม