สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเกาะส..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นต่อการย้ายสถานที่ทำงานแห่งใหม่ของบุคลากร : ส..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การตัดสินใจซื้อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการนำระบบประเมินสมรรถนะบุคคลสำหรับ อุตสาหกรรมอัญม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ในชุมช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การปลูกฝังวัฒนธรรมบริการเพื่อขับดันกลยุทธ์การจัดการลูกค..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความปลอดภัยของการคมนาค..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนัก..
 • อ่านเพิ่มเติม