สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มห..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลของการชงชาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและการยอมรับของผู..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิเคราะห์ความผิดปกติของลายนิ้วมือในเด็กออทิสติก: โอก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานความงาม สมุนไพรในเขตอำเภอเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจซื้อหนังสือบนอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการด้านการขอใช้ไฟฟ้า..
 • อ่านเพิ่มเติม