สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล จ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • เครือข่ายภูมิปัญญาวัฒนธรรมข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาห..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับผลิตภั..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความต้องการของประชาชนต่อการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานขอ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก..
 • อ่านเพิ่มเติม