สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการเลือกใช้สื่อประกาศรับสมัคร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระด..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ศึกษาความสามารถในการทำโครงการและความมีจิตสาธารณะ โดยการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิท..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือ..
 • อ่านเพิ่มเติม