สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรีย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการด้านเงินฝากของธนาคารออม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • นวัตกรรมไอศกรีมลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย และกลยุทธ์น..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพร้อมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในการรับการถ่าย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุ..
 • อ่านเพิ่มเติม