สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารง..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ตลอ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาตัวแบบการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทจ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอนสถาณศึกษ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาศักยภาพของเมล็ดยางพาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะชองบุคคลากรทางการศึกษาต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในก..
 • อ่านเพิ่มเติม