สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณากา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในกา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจซื้อหนังสือบนอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • พฤติกรรมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ศึกษาการดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ในจังหวัดรา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการจัดการระบบจราจร บริเวณชานชา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การรับรู้เพลงภาษามือของนักเรียนหูหนวกที่เรียนในระบบการเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มร่วมกับเทค..
 • อ่านเพิ่มเติม