สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายเตาและการประยุกต์ใช้ในผล..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาคบังคับของบุคลากรองค์การ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาคุณภาพน้ำและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความอยู่ดี-มีสุข และความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • คุณลักษณะของผู้ดูแลเด็กตามทรรศนะของผู้ปกครองในศูนย์พัฒน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความสามารถด้านการอ่านคำภาษาไทยของเด็กออทิสติกระดับประถม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาปัจจัยทางการตลาดเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วน..
 • อ่านเพิ่มเติม