สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ปัจจัยในการตัดสินใจเข้ารับการแก้ไขสายตาด้วยวิธีเลสิคของ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความต้องการของพนักงานครูเทศบาลเมืองสกลนครในการจัดตั้งศู..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัญหาและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของเกษตรกรตา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดทำหลักสูตรท้อง..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความพึงพอใจข..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการของสถานีตำรวจภูธร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการพัฒนาการดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา คลองมหาสวัสด..
 • อ่านเพิ่มเติม