สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนาผลิตภาพของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาเครื่องอบกล้วยด้วยระบบร่วมไฟฟ้าและแสงอาทิตย์แบบ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟผงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟจาก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณภาพชีว..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาคู่มือแนวทางการจัดการคุณภาพภายใต้แนวคิดลีนและกา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ศูนย..
 • อ่านเพิ่มเติม