สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • แไซรัปด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดที่ผลิตจากเถ้าหนักชานอ้อ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความต้องการพัฒนาตนเองด้านมาตรฐานความรู้ของครูในโรงเรียน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กออทิสติกโดยการออกกำลังกายแบบม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนส..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรกรณี ธนาคาร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเครือข่ายที่ ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แผนการจัดการโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่ตลาดอาเซีย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้เกล็ดหิมะของผู้บริโภคในเขต..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการพัฒนาผู้สอนทางด้านนิเทศศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษ..
 • อ่านเพิ่มเติม