Untitled Document
   
 
Home Advanced Bookmarks Saved Search Tip
   
 
พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้น
 All fields   Book Name 
 Author Name   Book Content
(Search in All Shelf)

*หนังสือทุกเล่มแปลงมาจาก Microsoft Word documents โดยใช้โปรแกรมiPublish.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

018653
ผลงานวิจัย
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหาในเด็กปฐมวัย
การใช้แป้งข้าวกล้องแทนที่แป้งสาลีบางส่วนในการทำขนมปัง
การใช้สารนิเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2542 - 2543
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
การประเมินการใช้ระบบสารนิเทศของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี 4 ปี ในสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
การประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาช่างเสื้อสตรีเบื้องต้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
Copyright @ iGroup 2007