คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะของผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ดวงพร แสงจันทร์,
          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงพร แสงจันทร์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ. 2552

  

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะของผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงพร แสงจันทร์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ. 2552

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  

 

 

 

 

 

 

The Opinion of Specification’s School Administrator toward the Parent in Meung Sadao Municipality, Sadao District, Songkhla Province

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Duangporn Seangchan

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Study Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Master’s Degree in Educational Administration,

Graduate School, Suan Dusit Rajabhat University

2009