Untitled Document
   
 
Home Advanced Bookmarks Saved Search Tip
   
 
พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้น
 All fields   Book Name 
 Author Name   Book Content
(Search in All Shelf)

*หนังสือทุกเล่มแปลงมาจาก Microsoft Word documents โดยใช้โปรแกรม iPublish.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

018653
วิทยานิพนธ์ (การบริหารการศึกษา)
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอทับปุดเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
การบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในอำเภอคุระบุรี เขตพื้นที่การศึกษาพังงา
การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
การประเมินโครงการหลักสูตรพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจังหวัดพังงา
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของครูและผู้บริหารสังกัดเทศบาล จังหวัดพังงา
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ต่อการจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
Copyright @ iGroup 2007