สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อผ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างในรายวิช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยทางการตลาดและการกลับมาบริโภคซ้ำของลูกค้าภัตตาคารอ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การเปรียบเทียบความรู้และทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ปฐมวัยของ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทรงวิทยาเทพารัก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การทดลองฟิสิกส์ โดยใช้โครงงาน..
 • อ่านเพิ่มเติม