สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การสื่อสารทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหว..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท ผลไมักระป๋องสยาม (1..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามทรรศนะของปร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะสุข เมืองพัท..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทัศนะของครูต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามของโรงเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการและพฤติกรรม..
 • อ่านเพิ่มเติม