สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยในรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ศึกษาความต้องการของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการให้องค์..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิเคราะห์ชื่อสินค้าและบริการที่ได้รับความชื่นชม เชื่..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนการเรือนที่ได้ร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจที่มีต่อระบบการพัฒนาบุคลากร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก สังก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ บริษัท ราชบุรีอา..
 • อ่านเพิ่มเติม