สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาขอ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักง..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรู้ทันสื่อ และการรู้ทันตนเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยจูงใจของลูกค้าในการใช้บริการร้านอาหารถนนบางขุนเที..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของการ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทีย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • สภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และจัดการศ..
 • อ่านเพิ่มเติม