สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • พฤติกรรมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยใช้วิจัยเป็น..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวบ่งชี้คุณภาพก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตของอุตสาหก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณู..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้การอภิปรายกลุ่มค..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ตัวแบบการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ส..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เขตพื้น..
 • อ่านเพิ่มเติม