สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษัทไทย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิเคราะห์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อการดื้อยาปฏิช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบดอกไม้ เ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาทักษะการทดลองโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเชื่อมโย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมของสถานีตำร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยการจัดการเร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แผนธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าให้กับอาหารท้องถิ่น..
 • อ่านเพิ่มเติม