สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการขน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์ทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร : กรณีศึก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาความต้องการของเยาวชนในการจัดกิจกรรมนันทนาการในต..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อผลการเรียนรู้ วิชาการงานอ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การปฏิบัติงานตามนโยบายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด..
 • อ่านเพิ่มเติม