สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • รูปแบบการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทำการเกษตรข..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นต่อสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (Tra..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพร้อมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ศึกษาฤทธิ์ของชะเอมเทศและมะหาดต่อการยับยั้งการสร้างเม็ดส..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาคู่มือแนวทางการจัดการคุณภาพภายใต้แนวคิดลีนและกา..
 • อ่านเพิ่มเติม