สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรีย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน วิธีการอ่านและปัญหาการอ่านของนั..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เจวีซี คอมโพเน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นต่อการบริการหลักขายของบริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ไท..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวปฏิรูประบบร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุปลูกพืชชนิดเผา..
 • อ่านเพิ่มเติม