สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • สมรรถนะหลักของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพังงา ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและปรา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชากรหมู่บ้านกอล์ฟแลนด์วิวจ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์การส่งเสริมผู้ประกอบการในการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การปรับปรุงการสอนรายวิชากฎหมายครอบครัวเพื่อพัฒนาศักยภาพ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ..
 • อ่านเพิ่มเติม