สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ภาพลักษณ์ของธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้บริการของผู้ใ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้ปกครองตา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลของกิจกรรมนันทนาการออกกำลังกายเกมกีฬาเพื่อควบคุมน้ำหน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาถังปฏิกรณ์ต้นแบบสำหรับการกำจัดแบคทีเรียในน้ำเสี..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การบริหารการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาของ..
 • อ่านเพิ่มเติม