สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนาทักษะการคํานวณการกําหนดส่วนอาหารที่ควรได้รับโดย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรว..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของห้างบิ๊กซีซู..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อพ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานแนวการสื่อสารแบบมีส่วนร่ว..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาคบังคับของบุคลากรองค์การ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • สภาพปัญหาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใ..
 • อ่านเพิ่มเติม