สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ จั..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลของปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบเปิดที่มีต่อผล..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรี..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาการใช้มะนาวผงแทนกรดซิตริกในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • คุณลักษณะของครูที่ดีตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภออ่าวลึก เขตพ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • คุณลักษณะนักธุรกิจอิสระขายตรงที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสำหรับผลิ..
 • อ่านเพิ่มเติม