สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับบุคคลที่มีความต้อง..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งกรณี..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมว..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารในจังหวัดสุพร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของเกษตรกรที่มีต่อระบบการให้บริการการใช้ชลประทานใ..
 • อ่านเพิ่มเติม