สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า อ.เมือง จ...
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้สื่อการสอน ประเภ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการส่งเสริมธุรกิจค้าปลี..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพัฒนาว..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลิตภัณฑ์บราวนี่แป้งข้าวกล้องสินเหล็ก: คุณค่าทางโภชนากา..
 • อ่านเพิ่มเติม