สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ในอำ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมุนษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยรา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำขอ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน จังหวัดประจวบค..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ศึกษาแรงจูงใจในการฝึกอบรม เรื่องทักษะการปฏิบัติงานของพน..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ทรรศนะของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางการแข่งขันการให้บริกา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานเพื่..
 • อ่านเพิ่มเติม