สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • การสร้างภาพพุทธศิลป์ซ้อนผสานระหว่างรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลของการจัดการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อการสอนเชิ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการใช้บริการจากภายนอกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านสระพระ สังกัดสำนักงานเข..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิเคราะห์การตลาดโครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มห..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจและแนวโน้มการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการโรงพ..
 • อ่านเพิ่มเติม