สืบค้น


ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออีบุ๊ค (eBook หรือ e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

รายการหนังสือแนะนำ


 • ปัจจัยการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์นิวแมติกส์ในป..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อผักปลอดสารพิษพฤติ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมชลประทานภายหลั..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กของศูนย์พัฒนา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของกรมการค้าต่างป..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ภาพลักษณ์กระทรวงกลาโหมในทัศนคติของบุคลากร สังกัดสำนักงา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การประยุกต์ใช้ของเล่นพื้นบ้านล้านนา : เพื่อส่งเสริมพัฒน..
 • อ่านเพิ่มเติม