สืบค้น


  
  

THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง

โดย: ศิโรจน์ ผลพันธิน
ลิขสิทธิ์: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่ตีพิมพ์: 2566
หัวเรื่อง: One World Library Suan Dusit
One World Library -- Suan Dusit
One World Library เพื่อไปสู่ University
One World University Suan Dusit
OWL SUAN DUSIT
ห้องสมุด -- ความหมาย
ห้องสมุดยุคใหม่
ประวัติห้องสมุดสวนดุสิต
ห้องสมุดสวนดุสิต -- ประวัติและพัฒนาการห้องสมุด
ห้องสมุดดิจิทัล
OWL สวนดุสิต


Facebook Twitter

 View Detail: 5863Open/Read Fulltext: 3039
  
  
  
  
<