สืบค้น


รายการหนังสือยอดนิยม 100 รายการ

61
 • ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศ..
 • อ่านเพิ่มเติม

62
63
64
65
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโกยเปตจากแป้งข้าวอัลฮัมดูลิลละห์..
 • อ่านเพิ่มเติม

66
 • รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอัง..
 • อ่านเพิ่มเติม

67
 • ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการสะท้อนคิดเกี่ยวก..
 • อ่านเพิ่มเติม

68
69
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ห้องเรี..
 • อ่านเพิ่มเติม

70
 • แนวทางการออกแบบป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า..
 • อ่านเพิ่มเติม

71
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นกรอบผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุข..
 • อ่านเพิ่มเติม

72
73
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธาร..
 • อ่านเพิ่มเติม

74
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิด้วยการใช้สารคงตัวจากผงเมือ..
 • อ่านเพิ่มเติม

75
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสร..
 • อ่านเพิ่มเติม

76
77
78
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอ..
 • อ่านเพิ่มเติม

79
80


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |