สืบค้น


รายการหนังสือมาใหม่ล่าสุด 100 รายการ

 • รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นกรอบผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุข..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโกยเปตจากแป้งข้าวอัลฮัมดูลิลละห์..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิด้วยการใช้สารคงตัวจากผงเมือ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • แนวทางการออกแบบป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการสะท้อนคิดเกี่ยวก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอัง..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ห้องเรี..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสม..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคตามมาตรฐานโภช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคตามมาตรฐานโภช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมสำเร็จรูปพร้อมบ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมสำเร็จรูปพร้อมบ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • ผลการโค้ชและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มี..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคตามมาตรฐานโภช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคตามมาตรฐานโภช..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค และอาหารว่าง..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค และอาหารว่าง..
 • อ่านเพิ่มเติม1 | 2 | 3 | 4 | 5 |