สืบค้น


รายการหนังสือมาใหม่ล่าสุด 100 รายการ

 • คู่มือนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภา..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจก..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • นวัตกรรมอาหารสุขภาพจากผักใบเขียวของพื้นที่จังหวัดสุพรรณ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสตาข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเสริมผักใบเขี..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสร..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประโยชน์ในการจ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โด..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบชุดข้อมูลภาษาพหุศาสตร์: กลุ่มคำศ..
 • อ่านเพิ่มเติม

 • อัตถภาควิเคราะห์และพหุมิติวิเคราะห์บทคัดย่องานวิจัย สาข..
 • อ่านเพิ่มเติม1 | 2 | 3 | 4 | 5 |